Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


profiel

Profiel Ouderenverenigingen

Onder verantwoording van het SOS, het samenwerkingsverband tussen de seniorenverenigingen van de 6 kerkdorpen van de gemeente Beekdaelen, is een profielschets gemaakt van de senioren verenigingen. Deze schets is bedoeld om naar buiten toe, (denk daarbij bv. aan onze subsidie verstrekker de gemeente Beekdaelen ) meer duidelijkheid te scheppen in ons beleid, samenwerkingsverband, en onze activiteiten.

Missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving

Doelstellingen om deze missie in te vullen:

  • Belangenbehartiging
  • Educatie
  • Advies en informatie
  • Wonen, welzijn en zorg
  • Activiteiten

Een goede samenwerking tussen de ouderenverenigingen binnen het SOS (Samenwerkende Ouderenverenigingen Schinnen) levert een grote en goede bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen. Een samenwerking met de vrouwenverenigingen en de Zonnebloem levert eveneens een positieve bijdrage aan de doelstellingen.

Belangenbehartiging

Op individueel niveau spelen de vrijwillige ouderenadviseurs en de vrijwillige belastingadviseurs een belangrijke rol bij de belangenbehartiging. Zij kunnen helpen bij het invullen van allerlei formulieren en het leggen van contacten met instanties.

Educatie

Ieder mens, ongeacht de leeftijd heeft recht op de mogelijkheid tot het opdoen van kennis en vaardigheden, het bijhouden van ontwikkelingen en het gebruiken en bevorderen van informatietechnologie. Deze doelstelling wordt bevorderd door het organiseren van cursussen, symposia, congressen, workshops en excursies. Educatie in deze vorm wordt zowel plaatselijk als regionaal en provinciaal gerealiseerd.

Educatie door de plaatselijke afdelingen vindt voornamelijk plaats door het organiseren van inleidingen en presentaties op allerlei gebieden.

Advies en informatie

Advies en informatie naar de leden toe wordt op afdelingsniveau eveneens gegeven door het organiseren van inleidingen, lezingen, presentaties en workshops op het gebied van gezondheid of andere medische onderwerpen. Ook culturele en andere actuele en informatieve thema’s komen op zo breed mogelijk terrein aan de orde.

Wonen, welzijn en zorg

De ouderenverenigingen willen daarom maatschappelijk betrokken zijn en het welzijn van ouderen bevorderen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft dan ook de volle aandacht. Voor veel ouderen is het bewaren van de zelfstandigheid een belangrijk gegeven. Onderdeel hiervan is het zelfstandig blijven wonen. Dit laatste kan door de inspraak in de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad (SMA). Op individueel niveau spelen de ouderenadviseurs een belangrijke rol om deze doelstelling te verwezenlijken.

Activiteiten

De ouderenverenigingen organiseren een breed scala aan activiteiten, die ook aansluiten op de welzijnsdoelstelling van de gemeente Schinnen, onder andere het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer. Een groot deel van de activiteiten hebben betrekking op het welzijn en de educatie van de leden. In dit kader worden inleidingen, lezingen, themasessies of excursies georganiseerd. De ouderenverenigingen zorgen voor inloopmiddagen of andere ontmoetingsmogelijkheden om vereenzaming te voorkomen en de sociale cohesie te bevorderen. Het bezoeken van zieke leden en leden die de leeftijd van 80 jaar of ouder bereiken, 40 of 50 jaar getrouwd zijn en belangstelling tonen bij het overlijden van de partner zijn “zorgzame” activiteiten die belangrijk zijn binnen de gemeenschap. Voor deze activiteiten zorgen de plaatselijke ouderenverenigingen.

Het welzijn van ouderen wordt verbeterd door het deelnemen of beoefenen van enige tak van sport. De ouderenverenigingen organiseren in het kader van “Meer Bewegen voor Ouderen” (MBvO): o.a. seniorengymnastiek, yoga, watergym, line dance en zwemmen. Ontspanning is eveneens een belangrijk element binnen de activiteiten. Wandelingen, fietstochten, feestavonden, jeu de boules etc. bevorderen de sociale contacten.

profiel.txt · Laatst gewijzigd: 2024/01/02 08:44 door julessweelssen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki