Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


vergaderingen

Vergaderingen

 • Het bestuur van de seniorenvereniging houdt normaliter haar maandelijkse vergadering op de eerste donderdag van de maand.
  • Aanvang /einde vergadering: 13.30 uur- 15.30 uur. Plaats: Trefputh in Puth
  • Van de maandelijkse bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die samen met de agenda voor de volgende vergadering een week voor de vergadering aan de leden wordt toegezonden. De notulen worden dan in de vergadering eventueel aangepast waarna accordatie door het bestuur plaats vindt.
  • De leden van de seniorenvereniging hebben de mogelijkheid vragen, opmerkingen etc. die van belang zijn voor de vereniging bij een van de bestuursleden onder te brengen. Het betreffende bestuurslid zal er dan zorg voor dragen dat e.e.a. in de bestuursvergadering behandeld wordt.
 • Het dagelijks bestuur vergadert a-periodiek, afhankelijk van de noodzaak.
 • Voorzitter en secretaris nemen iedere twee maanden deel aan het overleg tussen de senioren verenigingen van de zes kerkdorpen van de gemeente Schinnen (het SOS overleg).
  • Dit overleg vindt plaats in de vergaderruimte van Huize Elvira in Amstenrade, van 10.00 uur tot 12.00 uur (mei, juli, etc.).
 • Voorzitter en secretaris nemen deel aan de vergaderingen van de Regio Westelijke Mijnstreek van KBO Limburg (4x per jaar).
 • Aan de jaarvergadering van de KBO Limburg wordt in wisselende samenstelling deelgenomen.
 • Jaarvergadering
  • Op woensdag 31 januari 2018 om 19.30 uur.
  • Gemeenschapshuis “Oud Limburg”.
  • AGENDA
   1. Opening
   2. Mededelingen door de voorzitter de heer L. Meijers.
   3. Verslag van de jaarvergadering 2017. (In bezit van de leden).
   4. Jaaroverzicht 2017. (In bezit van de leden).
   5. Jaarverslag van de penningmeester.
   6. Verslag van de kascommissie.
   7. Benoeming nieuw lid kascommissie: de heer J. Pepels is statutair aftredend.
   8. Verkiezing bestuursleden.
    • Aftredend en herkiesbaar: de heer L. Meijers.
    • Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw J. Schutgens-Baggen en de heer M. Feijts.
    • Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 25 januari 2018 schriftelijk opgeven bij het secretariaat: Einderstraat 4, 6155 LJ Puth.
   9. Contributie afdracht.
   10. Activiteiten in 2018. (in bezit van de leden)
   11. Rondvraag en sluiting van het statutaire gedeelte.
   12. PAUZE
   13. Als afsluiting lichte amusement muziek van het Seniorenorkest onder leiding van de heer hub Janssen.
vergaderingen.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/13 18:21 door julessweelssen